Presentation

PRESENTATION

Om FKS – Flens Kristna Skola

Styrdokumenten för skolan är skollagen och läroplan för grundskolan (SKOLFS 2010:37).

Skolan följer skollagen (SFS 2010:800 (uppdaterad med ändringar SFS 2014: 775).

Skolan omfattar Förskolekass och 1-9. Skolan omfattar även fritidsverksamhet, som idag är inhysta i lokaler ett stenkast från skolan.  Inom skolans lokaler finns även förskoleverksamhet. Specialpedagogiska insatser omfattar alla barn från förskola till och med sista året i grundskolan.

Skolan har en kristen-etisk grund med en estetisk profil där följande tillval erbjuds: musik, bild samt idrott och hälsa. Fördjupning erbjuds i ämnena svenska och engelska. Språkval erbjuds i ämnena tyska och spanska från åk 6.

Skolan har ett inkluderande förhållningssätt, vilket innebär att all undervisning utgår från var eleven befinner sig kunskapsmässigt och strävar efter att bygga vidare på elevens styrkor för att nå kunskapskraven inom repspektive ämne för den aktuella årskursen. Vägen dit kan se olika ut för varje enskild elev.

Skolan strävar efter ett gott samarbete med hemmet för att skapa förståelse och samsyn på skolans sätt att arbeta. Skolan har en sammanhållande grundsyn känneteckans av ett medvetande kring lärande – ett ”hela dagen sammanhållning” mellan fritidshem, förskoleklass och den obligatoriska skolan.

När det gäller den pedagogiska profilen strävar skolan efter att bygga på en vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken. Detta innebär

● pedagogiskt ledarskap

● formativ bedömning

● inkluderande arbetssätt

● lärarledd undervisning

● kollegialt lärande/handledning

● kritiskt reflekterande

God kunskap om elevens förkunskaper

Goda ämneskunskaper

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *