Om skolan

Flens Kristna Skola startades av Församlingen Sion. Skolan inrymdes då i församlingslokalens bottenvåning på S. Kungsgatan 11.Det första läsåret hade skolan 11 elever i en åldersintegrerad grupp med klasserna 1-5.

Skolan fick egna lokaler när församlingen köpte Åliden 1997, ett tidigare ålderdomshem som ligger längs Flensån. Byggnaden renoverades och gjordes ordning för skolverksamhet. Samma år utökades skolan med ett fullt utbyggt högstadium.

Idag har skolan ca 70 elever i åren F-9 på Åliden. Förskoleklassen är integrerad i skolan. Vi följer Lgr 11 med tillägg av en kristendomslektion per vecka. Förskolan Duvan finns i samma byggnad. Fritidshemmet finns i Sions lokaler på S. Kungsgatan 11 en promenadsträcka från skolan.

En kristen livssyn genomsyrar hela skolverksamheten

Flens Kristna Skola är en konfessionell friskola som vilar på en kristen grund. Vi vill vara en skola där dina barn får trygghet, kunskap och karaktär.Flens Kristna Skola vill inte bara förmedla kunskap utan också ett karaktärsdaskolannande som kommer att följa barnen hela livet.

Om du är intresserad av skolan så kontakta oss. Vi har platser kvar för fler elever i vissa årskurser.

Klicka här så får du en ansökan att skriva ut för ansökan av ditt barn!

Trygghet

Skolan vill ge barnen en trygg skolmiljö med de kristna värderingarna som grund. Vi arbetar aktivt utifrån vår plan för likabehandling. Det betyder att varje människa har ett okränkbart värde. Flens Kristna Skolas plan för likabehandling beskriver verksamhetens intention och aktiva arbete att tillförsäkra barn, elever och anställda en lika behandling oavsett kön, etnisk och religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder.  Vi vill att alla ska bemöta varandra enligt ”den gyllene regeln” hämtad ur Bibeln där Jesus säger: ”Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra mot dem.”

Kunskap

Skolan följer LGR 11 och vill ge eleverna en saklig och allsidig undervisning på en hög kunskapsnivå. Kunskap är att aktivt söka vägar till ett fördjupat lärande, ett lärande för förståelse och mening. Kunskap är fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet i samspel med varandra och tillsammans bildar helhet och sammanhang. Det förutsätter en process där reflektion och dialog är en viktig del. Det är viktigt att våra arbeten och lärprocesser sätts i ett meningsfullt sammanhang.
Undervisningen ska präglas av mångfald och ta hänsyn till att alla lär sig på olika sätt. Vi vill ta tillvara på var och ens unika egenskaper och sätt att lära genom att variera olika arbetssätt och uttrycksformer för att skapa olika ingångar till lärande.
Undervisningen ska stimulera eleverna till att kritiskt granska och sovra för att kunna orientera sig och göra personliga ställningstaganden i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och snabb förändringstakt.

Karaktär

Skolan vill träna eleverna till att få en god karaktär. Karaktär är en sammanfattning av de själsliga egenskaper som kännetecknar en person. Vi vill att eleverna ska utveckla karaktärsdrag som t ex initiativförmåga, ärlighet, osjälviskhet, empati, tålamod och ansvar.
Under elevernas skoltid hos oss kommer vi att arbeta konkret med karaktärsdrag. Vi lyfter upp goda karaktärsdrag som ansvar, ärlighet, hänsyn. Vi tror att detta kan främja till en godare social kompetens hos eleven vilket kan vara till nytta för hela livet!

Klagomålshantering

Om du har klagomål på vår verksamhet är det viktigt för oss att vi får veta det. Det bästa är att använda blanketten eller att kontakta rektor eller ansvarig lärare. Länken till skolans blankett finns på startsidan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *